SKLEPY INTERNETOWE 

Czy zastanawia³e¶ siê kiedy¶, ile czasu potrzeba na uruchomienie sklepu internetowego?

A mo¿e dopiero my¶lisz o otworzeniu biznesu w sieci i szukasz rozwi±zania, które w najprostszy sposób po³±czy sprzeda¿ w sklepie internetowym z systemem magazynowym? Do tego jeszcze e-marketing? Ciê¿ko nad tym wszystkim zapanowaæ!

Otó¿, je¿eli to jest w³a¶nie Twój problem, to mam znakomite rozwi±zanie – kompletny system do prowadzenia biznesu opartego o e-commerce: sklep internetowy, system finansowo ksiêgowy oraz newsletter:

EPOKSYSTEM.PL

Wszystkie narzêdzia s± zintegrowane w jednym panelu administracyjnym i doskonale uzupe³niaj± swoj± funkcjonalno¶æ. Nie musisz nic instalowaæ, poniewa¿ ca³y system dzia³a na naszych serwerach. Aby¶ móg³ zapoznaæ siê z pe³n± funkcjonalno¶ci± systemu postanowili¶my udostêpniæ wariant sklepu ograniczony do piêciu produktów ZA DARMO NA ZAWSZE.

Poni¿ej przedstawiono najwa¿niejsze funkcje poszczególnych modu³ów.

Sklep internetowy:

• Dowolny wygl±d sklepu
• Integracja z systemami p³atno¶ci
• Integracja z porównywarkami cen
• Integracja z allegro
• Wiele wersji jêzykowych
• Wsparcie dla SEO
• Import i eksport danych
• Automatyczna aktualizacja systemu

Pobierz ofertê w PDF

Modu³ ksiêgowy

• Automatyczne wystawianie faktur / korekt / duplikatów
• Tworzenie faktur pro-forma
• Prowadzenie rejestrów VAT  i  ksi±¿ki przychodów i rozchodów (KPIR)
• Automatyczne wype³nianie i wydruk deklaracji VAT i PIT5
• Ewidencja przebiegu pojazdu

Pobierz ofertê w PDF

Modu³ newsletter

• Dowolna ilo¶æ list mailingowych
• Generowanie szablonów formularzy na stronê WWW
• Wsparcie dla double opt-in
• Import danych z plików CSV
• Pe³na personalizacja tre¶ci w³±cznie z automatyczn± odmian± imion i warunkami na p³eæ
• Rozpoznawanie p³ci na podstawie imienia
• Wysy³ka za pomoc± dowolnych kont SMTP

Pobierz ofertê w PDF

Mo¿esz równie¿ zamówiæ ca³y zintegrowany system e-commerce:

Pobierz ofertê w PDF

Ile wiêc czasu potrzeba na uruchomienie sklepu internetowego? Kliknij poni¿szy banner i przekonaj siê sam. Ju¿ za kilka minut Twój sklep bêdzie dzia³aæ.

 

Projekty wspó³finansowane ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Projekt wspó3finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.