Piec Prostych i Tanich Sposobów na Szybkie Zdobywanie Nowych Klientów 

Piec Prostych i Tanich Sposobów na Szybkie Zdobywanie Nowych Klientów

Wanda Loskot

Ka¿dy wie, ze reklama to d¼wignia handlu i prawie ka¿dy biznes j± docenia. Niestety, reklama w prasie, w radio, szczególnie w telewizji jest tak¿e ogromnie kosztowna. Nie tylko w Polsce, ale i w Stanach. Oto kilka innych, sprawdzonych metod, które pomog± pomoc ci w znalezieniu nowych klientów - s± one tañsze od tradycyjnej reklamy i o wiele bardziej skuteczne:

1. Tele-Marketing

Zacznij od stworzenia dobrej oferty - np. chwilowa obni¿ka cen, albo specjalna us³uga, dodatkowy produkt za darmo, sprzeda¿ wi±zana itp. Nastêpnie zorganizuj listê telefonów twoich potencjalnych klientów (najlepsi to ci, którzy siê ju¿ kiedy¶ interesowali tym, co oferujesz - s± te¿ juz firmy, które sprzedaj± tego rodzaju listy). Przygotuj na pi¶mie, s³owo w s³owo, co powiesz, kiedy kto¶ odbierze twój telefon. Je¶li jeste¶ w biznesie wichajstrów, to bêdzie wygl±daæ mniej wiêcej tak:

"Czy to pani Kowalska? Dzieñ dobry, mówi Malinowski z Wytworni Wichajstrów - wiem, ¿e jest Pani zajêta, zabiorê tylko krotka chwile.... (Zrób pauzê, je¶li Kowalska jest naprawdê bardzo zajêta i nie chce z Toba rozmawiaæ, zapytaj, kiedy mo¿esz zadzwoniæ i zostaw ja w spokoju).

Z naszych notatek wynika, ¿e by³a pani kiedy¶ zainteresowana naszymi wichajstrami.... (Zrób krotka pauzê - czy Kowalska powie "tak" czy "nie", nie ma znaczenia)

... Chcia³em tylko daæ Pani znaæ, ¿e w tym tygodniu mamy specjalna 30-procentowa zni¿kê na wszystkie wichajstry w katalogu..."

Pamiêtaj jednak: informuj - nie zachwalaj, nie zachêcaj, nie "sprzedawaj". Mowa krótka, do filutka.
2. Przez referencje

Zapytaj ka¿dego klienta, który kiedykolwiek zakupi³ twój produkt lub us³ugê o nazwiska i adresy/numery telefonów znajomych, którzy tak¿e byliby zainteresowani tym, co sprzedajesz. Zaoferuj im nagrodê za ka¿d± transakcje, któr± uda ci siê sfinalizowaæ w wyniku ich pomocy - np. drobny upominek albo 10% ceny w gotówce. Jest to o wiele tañszy sposób zdobywania klienta ni¿ tradycyjna reklama -- klienci, których zdobêdziesz w ten sposób s± tak¿e o wiele lepszymi klientami ni¿ z reklamy, poniewa¿ maj± juz predyspozycje do tego by ciê obdarzyæ referencjami.

3. Napisz mini-poradnik

Nie chodzi tu o ¿adn± wielk± publikacjê, ale o krótkie streszczenie w punktach - podobne do tego, co czytasz w tej chwili. Na przyk³ad, je¶li jeste¶ w biznesie czyszczenia dywanów napisz "10 prostych sposobów na wywabianie plam z dywanów" i zaoferuj te publikacje w og³oszeniach za darmo. Ci, którzy j± zamówi±, to ludzie, którzy bêda bardziej zainteresowani czyszczeniem dywanów - i twoimi us³ugami - ni¿ inni i warto bêdzie im te us³ugi konsekwentnie oferowaæ. Wielu z nich na pewno skorzysta, je¶li nie natychmiast, to na pewno w przysz³o¶ci.

4. Wykorzystaj prasê

Wy¶lij informacje o swoim poradniku do wszystkich mo¿liwych gazet - wiele z nich, hoæ na pewno nie wszystkie, zechc± opublikowaæ informacje, gdzie ich czytelnicy mog± ten poradnik dostaæ, szczególnie, je¶li zaoferujesz go za darmo. A zaoferujesz go za darmo, po przys³aniu do ciebie adresu, telefonu i koperty zaopatrzonej znaczkami (jak masz czyj¶ adres i numer telefonu to mo¿esz im pó¼niej zaoferowaæ swój produkt albo us³ugê, prawda?).

5. Ulotki

Dobra ulotka mo¿e przynie¶æ fenomenalne rezultaty. Ale dobra - mam na my¶li skuteczna - ulotka to nie taka, która mówi o twojej firmie, ale taka, która oferuje cos warto¶ciowego. Dobra ulotka to niekoniecznie ³adnie zaprojektowana przez artystê i wydrukowana w trzystu kolorach. Nie, nie, nie. Skuteczna ulotka, to oferta, która jest zaadresowana do szczególnej grupy ludzi - np. "UWAGA Mieszkañcy Zalesia - Zni¿ka na Bzdety! Tylko w tym tygodniu, tylko dla mieszkañców Zalesia"
Oczywi¶cie przygotowanie tych metod marketingu bêdzie ciê trochê kosztowaæ czasu na przemy¶lenie tego wszystkiego i trochê pieniêdzy. No có¿, w biznes trzeba stale inwestowaæ.

Wanda Loskot jest cenionym w USA doradc± do spraw rozwoju biznesu. Odwied¼ jej polsk± witrynê SukcesTwojejFirmy gdzie znajdziesz wiele podobnych artykulow i nawet bezplatny Kurs Planowania!

 

Projekt wspó3finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.