Kampanie AdWords 

Kampanie reklamowe prowadzone w systemie Google AdWords s± jednym z najskuteczniejszych narzêdzi marketingowych w Internecie. Cechuje je natychmiastowy efekt, ³atwo¶æ przygotowania kampanii oraz pe³na kontrola jej przebiegu i kosztów.

Przeprowadzenie kampanii Adwords powinno skladaæ siê z kilku etapów:

1. Okre¶lenie celu kampanii

2. Dobór s³ów kluczowych

3. Konfiguracja konta AdWords oraz narzêdzi analitycznych

4. Przemy¶lane ustalenie bud¿etu

5. Przygotowanie reklam

6. Pomiar efektów i optymalizacja kampanii.

Dopiero prawid³owa realizacja wszystkich tych punktów da gwarancjê osi±gniêcia planowanego celu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów kampanii.

Wiêcej informacji na temat kampanii AdWords mo¿esz znale¼æ na naszej stronie po¶wiêconej kampaniom CPC:

Agencja SEM

 

Projekt wspó3finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.