Jak wypromowaæ sklep internetowy? 

Jak wypromowaæ sklep internetowy?

Piotr Majewski, 23-01-2007

Jak zwabiæ klientów do sklepu internetowego?

To jest stara metoda, któr± zawsze bêdê powtarza³. Po pierwsze, strategia jest taka, ¿eby siê wykreowaæ na eksperta. A jak to zrobiæ? Znajd¼ grupy dyskusyjne, polecam groups.google.pl. Znajd¼ sobie grupy dyskusyjne i znajd¼ sobie fora dyskusyjne, gdzie siê dyskutuje na tematy zwi±zane z Twoim sklepem, z tym co sprzedajesz w sklepie i tam siê po prostu wypowiadaj.

To jest najprostszy sposób, ¿eby siê wypromowaæ. Je¿eli bêdziesz mia³ sensowne wypowiedzi i bardzo chêtnie siê dzieli³ wiedz±, to zobaczysz, ¿e ludzie Ciê zaczn± traktowaæ jako eksperta i zaczn± do Ciebie wchodziæ.

Inna sprawa, ze Twój link bêdzie siê pó¼niej pojawia³ czêsto w wynikach wyszukiwania, je¿eli kto¶ bêdzie szuka³ informacji na temat Twojej bran¿y. Niekoniecznie pomo¿e Ci to w pozycjonowaniu, bo takie linki nie maj± zwykle bardzo du¿ej warto¶ci, ale na pewno pomo¿e Ci w tym, ¿eby ludzie znajdowali Twój serwis na ró¿nych stronach. To jest najprostsza metoda, ¿eby to robiæ.

Inna metoda: ... czytaj dalej
Autor: Piotr Majewski. Specjalizuje siê w e-biznesie i marketingu internetowym od 1998 roku. Jest redaktorem CzasNaE-Biznes. Pod takim samym tytu³em zosta³a wydana jego ksi±¿ka o e-biznesie.

Zaprojektowa³ od strony merytorycznej najwiêkszy program szkoleniowy z zakresu e-biznesu w Polsce - FIRMA XXI WIEKU - z którego skorzysta³o 1900 osób.

Nale¿± do niego równie¿ system mailingowy impleBOT.pl, oraz platformy sprzedaj±ce szkolenia e-learningowe (Ekademia.pl) i szablony stron www (WebHandel.pl).

Projekt wspó3finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.