Jak przekszta³ciæ ma³y biznes w finansowy sukces? 

Jak przekszta³ciæ ma³y e-biznes w finansowy sukces?

Piotr Majewski, 23-07-2007

Gdy w Polsce mówi siê o e-biznesie, zwykle wymieniane s± najwiêksze portale, serwisy aukcyjne, czo³owe sklepy internetowe – zw³aszcza ksiêgarnie i inne serwisy zarabiaj±ce g³ównie na reklamie. Czê¶æ z tych e-biznesów od razu by³o skazanych na sukces dziêki zasobom finansowym, osobowym, reklamowym i technologicznym ich twórców. Czê¶æ jednak powsta³a w przys³owiowym gara¿u – chocia¿ w Polsce czê¶ciej by³ to akademik.

Niemal¿e wszystkie te pocz±tkowo ma³e e-biznesy, które dzisiaj s± marzeniem w³a¶cicieli kolejnych ma³ych i ¶rednich e-biznesów, zawdziêczaj± swoj± wielko¶æ, swoje dochody i silne marki odpowiednim krokom podjêtym w odpowiednim czasie. Do tych kroków z ca³± pewno¶ci± mo¿na zaliczyæ:

 1. Odpowiednie „levelowanie” biznesu – tj. pozyskiwanie inwestorów, zatrudnianie personelu, outsourcing czê¶ci zadañ, dzia³anie strategiczne itp.
 2. Budowanie systemu e-biznesu zamiast posady w e-biznesie – ¿aden e-biznes nie stanie siê wielki, je¶li jego istnienie zale¿y od bezpo¶redniego, nieustannego zaanga¿owania twórcy lub w³a¶ciciela.
 3. Od samego pocz±tku e-biznes nale¿y automatyzowaæ i strukturyzowaæ w system biznesowy.
 4. Skorzystanie z dotacji unijnych – zarówno tych na szkolenia, jak i na kluczowe inwestycje – krok od 2 lat mo¿liwy w Polsce, aczkolwiek wymagaj±cy spe³nienia bardzo wielu formalnych wymogów.
 5. Zwracanie uwagi na usability (u¿yteczno¶æ) w³asnych serwisów www – dzisiaj wortal, sklep internetowy czy system aukcyjny mo¿e stworzyæ nastolatek. Potrzeba jednak niebagatelnej wiedzy i badañ, aby serwis www zachêca³ do wielokrotnego odwiedzania.
 6. Skuteczny copywriting (pisanie tekstów reklamowych) – niezale¿nie od tego, ile tre¶ci znajduje siê na stronach www, w e-mailingach i ofertach wysy³anych do potencjalnych partnerów i inwestorów – sposób pisania i u¿yte s³owa maj± decyduj±cy wp³yw na decyzje czytaj±cych.
 7. Przemy¶lane wykorzystanie wyszukiwarek do promocji e-biznesu – samo pozycjonowanie i reklama w wyszukiwarkach mog± byæ g³ównym ¼ród³em klientów naszego e-biznesu.
 8. Rozwa¿ne inwestowanie w reklamê – ¿adne inne medium nie daje tyle mo¿liwo¶ci reklamowania siê co Internet. Rezultatem tej ró¿norodno¶ci jest jednak czêsto nieprawid³owe wykorzystanie funduszy reklamowych.
 9. Segmentacja klientów i skoncentrowanie siê na tych najwa¿niejszych – dziêki metodzie dochodowej albo metodzie RFM mo¿na wyselekcjonowaæ niewielk± czê¶æ klientów generuj±c± wiêksz± czê¶æ dochodów. Skupiaj±c siê na nich ³atwiej zwielokrotniæ dochody e-biznesu.
 10. Odpowiednie budowanie i zarz±dzanie zaufaniem w biznesie – niezale¿nie od ca³ego marketingu i innych naszych wysi³ków, klient kupuje od nas, partner z nami wspó³pracuje, a inwestor wyk³ada pieni±dze, poniewa¿ ka¿dy z nich nam ufa. Zaufanie trudno zbudowaæ i ³atwo straciæ. Trzeba umieæ nim zarz±dzaæ.
 11. Optymalizacja kosztów – niezale¿nie od popytu na nasz produkt i naszej si³y na rynku, ka¿dy e-biznes mo¿e upa¶æ, je¶li nie zapanujemy nad kosztami. Im biznes wiêkszy, tym trudniej to zrobiæ. Warto wiêc zacz±æ ju¿ teraz.

 A co gdy te dzia³ania siê powiod± i nasz e-biznes zacznie generowaæ znaczne zyski? Wtedy trzeba reinwestowaæ w e-biznes i zainteresowaæ siê innymi narzêdziami inwestycyjnymi. W ten sposób nie tylko zwiêkszymy nasz maj±tek, ale jeszcze go zabezpieczymy i zautomatyzujemy jego dalsze pomna¿anie. Jednak inwestowanie to trudna sztuka. Gdy tylko siê za nie zabierzemy, pojawiaj± siê pytania: Jakie pu³apki niesie ze sob± inwestowanie w nieruchomo¶ci w Polsce? - z popularnych ksi±¿ek amerykañskich autorów tego siê nie dowiesz. Jak zarz±dzaæ w³asnymi finansami? Zacznij korzystaæ z prostych i profesjonalnych narzêdzi Czy i jak wybraæ odpowiedni fundusz inwestycyjny? Podejmowanie decyzji tylko na podstawie wyników mo¿e skoñczyæ siê za jaki¶ czas siê nieprzyjemn± niespodziank±. Czy wysokie zyski osi±gane na Forexie s± warte wysokiego ryzyka? Czy Forex to jeszcze inwestowanie czy ju¿ hazard? Jak poradziæ sobie z du¿ymi pieniêdzmi? Wiêkszo¶æ osób nie jest przygotowana psychicznie na nag³y przyp³yw pieniêdzy. Wskazuje na to choæby wysoki odsetek bankrutów w¶ród osób, które wygra³y na loterii.

 Autor: Piotr Majewski. Specjalizuje siê w e-biznesie i marketingu internetowym od 1998 roku. Jest redaktorem CzasNaE-Biznes. Pod takim samym tytu³em zosta³a wydana jego ksi±¿ka o e-biznesie. Zaprojektowa³ od strony merytorycznej najwiêkszy program szkoleniowy z zakresu e-biznesu w Polsce - FIRMA XXI WIEKU - z którego skorzysta³o 1900 osób. Nale¿± do niego równie¿ system mailingowy impleBOT.pl, oraz platformy sprzedaj±ce szkolenia e-learningowe (Ekademia.pl) i szablony stron www (WebHandel.pl).

Projekt wspó3finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.