Co daje nam dobrze wdro¿ona i prowadzona strategia? 

Co daje nam dobrze wdro¿ona i prowadzona strategia?

Piotr Majewski, 07-06-2007

Jest kilka korzy¶ci wynikaj±cych z posiadania strategii.

 Szybszy i ³atwiejszy rozwój

Przede wszystkim szybki rozwój. Wiemy, co, jak i za pomoc± jakich narzêdzi mamy robiæ. To wszystko wynika ze strategii, dlatego mo¿emy szybciej siê rozwijaæ. Nie tracimy czasu na zastanawianie siê albo przynajmniej nie tracimy czasu na zastanawianie siê nad ka¿d± jedn± rzecz±. Dok³adnie wiemy, w którym kierunku pod±¿amy. Robienie biznesu mo¿na porównaæ do podró¿y – dalekiej wyprawy w zupe³nie nieznane nam tereny. Je¿eli dobrze wiemy, gdzie chcemy dotrzeæ, np. do konkretnego miasta, to jest zrozumia³e, ¿e szybciej dotrzemy do celu. Je¿eli nie wiemy, dok±d pod±¿amy, okre¶limy to sobie bardzo ogólnie, np. jedziemy do Afryki, to trudno nam bêdzie osi±gn±æ cel, gdy¿ go nie znamy. Inna kwestia to ³atwiejszy rozwój. To te¿ wynika z tego, ¿e je¿eli wiemy, co robiæ, to ³atwiej jest nam podj±æ decyzjê. Robimy wszystko szybciej i mamy bardziej zawê¿ony zakres wyboru. Wiemy po prostu, co robiæ i mo¿emy od razu odrzucaæ pewne propozycje, które nie s± komplementarne z nasz± strategi±. Rozwój jest znacznie ³atwiejszy.

Mniejsze wydatki na marketing i reklamê

 Kolejn± korzy¶ci± s± mniejsze wydatki na marketing i reklamê. Mo¿e nie jest to regu³a, ale wiêkszo¶æ biznesów, które dzia³aj± strategicznie skupia siê w swoim marketingu na ... czytaj dalej

Autor: Piotr Majewski. Specjalizuje siê w e-biznesie i marketingu internetowym od 1998 roku. Jest redaktorem CzasNaE-Biznes. Pod takim samym tytu³em zosta³a wydana jego ksi±¿ka o e-biznesie. Zaprojektowa³ od strony merytorycznej najwiêkszy program szkoleniowy z zakresu e-biznesu w Polsce - FIRMA XXI WIEKU - z którego skorzysta³o 1900 osób. Nale¿± do niego równie¿ system mailingowy impleBOT.pl, oraz platformy sprzedaj±ce szkolenia e-learningowe (Ekademia.pl) i http://www.webhandel.pl/?t=18060(WebHandel.pl).

Projekt wspó3finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.