A jednak Internauci czytaj± 

A jednak Internauci czytaj±!

Piotr Majewski, 10-04-2007

 W napisanym w 2003 rokuartykule Dlaczego ta oferta jest taka d³uuuuga? (http://tinyurl.com/37x4pu) przekonywa³em dlaczego moje oferty s± zawsze bardzo d³ugie i jaki ma to wp³yw na sprzeda¿. W 2006 roku w artykule Lanie wody - warto czy nie? (http://tinyurl.com/ytgyyl opisa³em badanie marketingowe przeprowadzone na cneb.pl, które potwierdzi³o tezê, ¿e d³ugie oferty lepiej dzia³aj±. Niemniej jednak nadal czê¶æ osób próbuje mnie przekonaæ, ¿e ludzie nie maj± czasu czytaæ online i d³ugie oferty s± gorsze od krótkich. A jednak to ja mam racjê 28 marca 2007 Poynter, instytut znany wielu e-biznesmenom dziêki badaniu Eyetrack III (www.poynterextra.org/eyetrack2004/main.htm), opublikowa³ najwa¿niejsze wnioski z najnowszego badania EyeTrack07.

 Oto najwa¿niejsze wnioski dla nas: Internauci ¶rednio czytaj± 77% tego, co zaczn± czytaæ! 2/3 Internautów czyta w ca³o¶ci to, co zaczn± czytaæ. Oko³o po³owa Internautów to czytelnicy metodyczni, druga po³owa to czytelnicy skanuj±cy. ¬ród³o: www.poynter.org/resource/120458/Eyetrack07ASNE.pdf

 Internauci czytaj± wiêcej ni¿ czytelnicy dzienników i brukowców. To koronny dowód na to, ¿e d³ugie oferty maj± racjê bytu... nie mówi±c ju¿ o serwisach przepe³nionych kontentem. Warto jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w internecie jest wiêcej czytelników skanuj±cych (a¿ 50%). Czytelnik skanuj±cy nie czyta s³owo po s³owie ca³o¶ci materia³u, ale leci po tek¶cie i wczytuje siê tylko w ciekawsze wg niego kawa³ki. Z tego wzglêdu bardzo wa¿ne jest, aby oferty by³y ... czytaj dalej

Autor: Piotr Majewski. Specjalizuje siê w e-biznesie i marketingu internetowym od 1998 roku. Jest redaktorem CzasNaE-Biznes. Pod takim samym tytu³em zosta³a wydana jego ksi±¿ka o e-biznesie. Zaprojektowa³ od strony merytorycznej najwiêkszy program szkoleniowy z zakresu e-biznesu w Polsce - FIRMA XXI WIEKU - z którego skorzysta³o 1900 osób. Nale¿± do niego równie¿ system mailingowy impleBOT.pl, oraz platformy sprzedaj±ce szkolenia e-learningowe (Ekademia.pl) i szablony stron www (WebHandel.pl).

Projekt wspó3finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo3ecznego w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.